2.12—23.12.1993
Nishioka Yoshihiro
Karatsu Keramik. Gastausstellung der Alaska Green Gallery, Tokyo