5.12.1996—18.1.1997
Kanzaki Shiho
Shino- und Shigaraki-Keramik