17.2—12.3.1994
Ninjo Yoshikatsu, Iwadate Takashi
Lackarbeiten